فضای اشتراکی

                                 

                 
Plan B Plan C Plan D Plan E Plan F Plan G Plan H Plan I Plan J
5MB 10MB 20MB 50MB 100MB 200MB 300MB 500MB 1GB
تعداد ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
ترافیک ماهیانه 100MB 200MB 400MB 1GB 1.5GB 3GB 4.5GB 7.5GB 15GB
کنترل پنل
Per 5.x.x
PHP 5.x.x
Phython 2.x.x
قیمت سالیانه 110,000 150,000 190,000 260,000 380,000 460,000 640,000 890,000 1,300,000

 

                                 

               
Plan B Plan C Plan D Plan E Plan F Plan G Plan H Plan I
10MB 22MB 44MB 110MB 220MB 440MB 1000MB 1600MB
تعداد ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
فضای وب 5MB 10MB 20MB 50MB 100MB 200MB 500MB 1000MB
فضای ایمل 5MB 10MB 20MB 50MB 100MB 200MB 500MB 500MB
MSSQL --- 2MB 4MB 10MB 20MB 40MB 100MB 100MB
ترافیک ماهیانه 100MB 200MB 400MB 1Gig 1.5Gig 3Gig 4.5Gig 7.5Gig
کنترل پنل

ASP.Net

to 4.01.1

.Net Component

Phython 2.x.x

 

قیمت سالیانه

سرورهای ایران

110,000 150,000 190,000 260,000 380,000 560,000 890,000 1,640,000

قیمت سالیانه

سرورهای خارج از ایران

110,000

150,000 190,000 260,000 380,000 560,000 890,000 1,640,000